ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (Σ.Β.Α.Κ.) είναι ένα στρατηγικό σχέδιο, το οποίο βασίζεται σε υφιστάμενες πρακτικές σχεδιασμού, λαμβάνοντας υπόψη αρχές όπως είναι η συμμετοχή των πολιτών στις διαδικασίες αποφάσεων, η ολιστική προσέγγιση στην άσκηση πολιτικής καθώς και η συνεχής αξιολόγηση των παρεμβάσεων. Βασικό κριτήριο για την εκπόνηση του σχεδίου είναι η ικανοποίηση των υφιστάμενων και των μελλοντικών αναγκών μετακίνησης προκειμένου να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής στα αστικά κέντρα.

Τα ΣΒΑΚ διαφοροποιούνται από τις συνήθεις μελέτες μακροχρόνιου ή βραχυχρόνιου συγκοινωνιακού σχεδιασμού αλλά και τις μελέτες διαχείρισης κυκλοφορίας και στάθμευσης. Οι σημαντικότερες διαφορές των ΣΒΑΚ από τις άλλες μελέτες είναι κατά βάση οι ακόλουθες:

1. Επικεντρώνονται στον άνθρωπο και όχι στην κυκλοφορία των οχημάτων

2. Ο βασικός τους στόχος είναι η βελτίωση της προσβασιμότητας και ποιότητας ζωής αντί της βελτίωσης της χωρητικότητας του οδικού δικτύου για την διευκόλυνση της κυκλοφοριακής ροής

3. Προϋποθέτουν προσεγγίσεις ενιαίου σχεδιασμού (μεταφορών, χρήσεων γης, περιβάλλοντος, κοινωνικής συνοχής, κλπ) και όχι μόνο θεματική προσέγγιση

4. Βασίζονται σε διεπιστημονική προσέγγιση με συμμετοχή επιστημόνων πολλών ειδικοτήτων

5. Δεν περιορίζονται από διοικητικά όρια περιοχών αλλά εκτείνονται γεωγραφικά με βάση λειτουργικά κριτήρια

6. Προϋποθέτουν την συνεχή αξιολόγηση των επιπτώσεων των διαφόρων παρεμβάσεων και τη διαμόρφωση μιας διαδικασίας μάθησης και βελτίωσης

7. Βασίζονται στη συμμετοχική διαδικασία όλων των εμπλεκομένων φορέων καθώς και άλλων άμεσα ενδιαφερομένων οργανισμών και όχι μόνο στη συμμετοχή του επισπεύδοντος φορέα.

ΣΒΑΚ

Η εκπόνηση ενός ΣΒΑΚ για μία πόλη αναμένεται να αποφέρει πολλαπλά οφέλη όπως: καλύτερες συνθήκες προσβασιμότητας στα εναλλακτικά μέσα μεταφοράς, βελτίωση της ασφάλειας στις μετακινήσεις, μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και της κατανάλωσης ενέργειας, αύξηση της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας στη μετακίνηση ανθρώπων και αγαθών και ενίσχυση της ελκυστικότητας και της ποιότητας του αστικού περιβάλλοντος.

Σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες και τις επικρατούσες τάσεις που διαμορφώνονται στην Ε.Ε και στα κράτη μέλη της η ύπαρξη ΣΒΑΚ σε μια αστική ή μητροπολιτική περιοχή, αλλά και σε μία περιφέρεια, θα είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τη χρηματοδότηση παρεμβάσεων και έργων με συνδρομή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των διαφόρων ταμείων της. Στο πλαίσιο αυτό η εκπόνηση ΣΒΑΚ θα καταστεί στα αμέσως επόμενα χρόνια υποχρεωτική αλλά και αναγκαία προκειμένου οι ΟΤΑ να μπορούν να απορροφούν οικονομικούς πόρους για την υλοποίηση του προγράμματός τους. Θα απαιτείται δηλαδή η ύπαρξη

ολοκληρωμένου και εγκεκριμένου σχεδίου που θα αντιμετωπίζει κατά ενιαίο τρόπο όλα τα ζητήματα που αφορούν την κινητικότητα των προσώπων, τη αλληλεπίδραση με τις χρήσεις γης και τον αστικό χώρο, τις επιπτώσεις στη οικονομία και την κοινωνία, την απασχόληση κλπ.

Σύμφωνα με τις προδιαγραφές των ΣΒΑΚ, η διαδικασία ανάπτυξης ενός ΣΒΑΚ, αποτελείται από 4 Φάσεις (Phases), 11 Βήματα (Steps) και 32 Δραστηριότητες. Όλες αυτές οι διαδικασίες περιγράφονται σχηματικά από τον γνωστό ως «Κύκλο των ΣΒΑΚ», όπως παρουσιάζεται στο παρακάτω σχήμα.

ΣΒΑΚ

Η αναγκαιότητα ανάπτυξης ενός Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) για την πόλη της Κομοτηνής, προέκυψε από την ανάγκη επίλυσης ενός μεγάλου αριθμού προβλημάτων άμεσα συνυφασμένων με την κινητικότητα ανθρώπων και αγαθών, καθώς και της γενικότερης κυκλοφοριακής οργάνωσης της πόλης.

Η πόλη της Κομοτηνής ως αστικό κέντρο μεσαίου μεγέθους αντιμετωπίζει μια σειρά θεμάτων που αφορούν στον τρόπο της χωρικής της ανάπτυξης, σε προβληματικές μετακινήσεις προσώπων και αγαθών είτε πεζή ή με μηχανοκίνητα μέσα, σε ασυνέχειες του υπάρχοντος οδικού δικτύου, σε έλλειψη συνεχούς πολεοδομικού και κυκλοφοριακού σχεδιασμού, στη λήψη αποσπασματικών μέτρων και ενεργειών από τους εκάστοτε αρμόδιους φορείς και τέλος στην έλλειψη χάραξης κοινής πολιτικής όσον αφορά στις αστικές μετακινήσεις.

Η αδυναμία ελέγχου της άναρχης και παράνομης στάθμευσης στο κέντρο της πόλης, οι παρωχημένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε συνδυασμό με τα φτωχά γεωμετρικά χαρακτηριστικά του οδικού δικτύου και την ύπαρξη κρίσιμων αδιάνοικτων τμημάτων δημιουργούν πρόσθετα μια σειρά από κυκλοφοριακά ζητήματα και πιέσεις όσον αφορά την κινητικότητα.

Στόχος του έργου είναι η εκπόνηση ενός ολοκληρωμένου Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας για το Δήμο Κομοτηνής, μέσω της υλοποίησης των παρακάτω δράσεων, οι οποίες αποτελούν δράσεις του κύκλου των ΣΒΑΚ:

1. Προετοιμασία ανάλυσης υφιστάμενων προβλημάτων κινητικότητας και ευκαιριών ανάπτυξης ενός βιώσιμου συστήματος μεταφορών, μέσω της καταγραφής των υφιστάμενων κυκλοφοριακών χαρακτηριστικών της εξεταζόμενης περιοχής.

2. Ανάπτυξη ενός κοινού οράματος για την κινητικότητα και ενεργή ενημέρωση του ευρύ κοινού για αυτό.

3. Καθορισμός προτεραιοτήτων για την κινητικότητα του Δήμου Κομοτηνής και ανάπτυξη ειδικών (S.M.A.R.T.) κατά την ευρωπαϊκή ορολογία στόχων για την παρακολούθηση της επίτευξης των σκοπών του ΣΒΑΚ.

4. Ανάπτυξη σεναρίων διαχείρισης βιώσιμης κινητικότητας της υπό μελέτη περιοχής.

5. Προσδιορισμός (μέσα από βιβλιογραφική ανασκόπηση βέλτιστων πρακτικών) των μέτρων εκείνων που κρίνονται το δυνατόν αποτελεσματικότερα για την ικανοποίηση των στόχων που τέθηκαν.

6. Προετοιμασία σχεδίου δράσης και προϋπολογισμού των προτεινόμενων μέτρων.

Βασικό αντικείμενο του έργου είναι η εκπόνηση ενός ολοκληρωμένου σχεδίου με επίκεντρο την κινητικότητα κατοίκων, εργαζομένων και επισκεπτών που θα υποδεικνύει με σαφήνεια τα μέτρα και τις παρεμβάσεις που θα πρέπει να αναπτύξει ο Δήμος κατά την επόμενη δεκαετία.

Η διαδικασία υλοποίησης θα ολοκληρωθεί σε 12 μήνες (04/08/2021 – 04/08/2022) σε συνεργασία με εξωτερικό ανάδοχο (CONSORTIS) και θα ακολουθήσει τρία (3) στάδια:

· Στάδιο Ι: Κατά το πρώτο Στάδιο θα πραγματοποιηθεί καταγραφή και αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης σε ότι αφορά την κινητικότητα, αλλά και εντοπισμός των υπαρχόντων προβλημάτων και αναγκών. Παράλληλα, θα αναπτυχθεί ένα κοινό όραμα για την κινητικότητα. Επιπλέον, θα διαμορφωθεί ένας αριθμός εναλλακτικών σχεδίων κυκλοφοριακής οργάνωσης και διαχείρισης της κινητικότητας στην εξεταζόμενη περιοχή, η αξιολόγηση των οποίων θα γίνει μέσω κυκλοφοριακού μοντέλου που θα αναπτυχθεί για το σκοπό αυτό και των ειδικών στόχων που έχουν τεθεί. Τέλος, κατά τη διάρκεια του Σταδίου θα λάβουν χώρα διαδικασίες διαβούλευσης με εμπλοκή και ενεργοποίηση και της κοινωνίας των πολιτών.

· Στάδιο ΙΙ: Το 2ο Στάδιο περιλαμβάνει την ωρίμανση της επαναδιαμορφωμένης πρότασης βάσει και αξιο-λόγησης των αποτελεσμάτων της διαβούλευσης και τεκμηριωμένη διαμόρφωση του οριστικού σχεδίου κυκλοφοριακής οργάνωσης. Επιπλέον, αναφέρεται στην ανάπτυξη της τελικής λίστας των προτεινόμενων μέτρων έτσι ώστε να υλοποιηθεί το επιλεγέν σενάριο βάσει των ειδικών στόχων, καλών πρακτικών προσαρμοσμένων στην περιοχή παρέμβασης και των διαθέσιμων χρηματικών πόρων, ενώ περιλαμβάνει και διαδικασίες διαβούλευσης.

· Στάδιο ΙΙΙ: Το 3ο Στάδιο αναφέρεται στην υλοποίηση του τελικού Σχεδίου Δράσης και των προτεινόμενων μέτρων με χρονοδιάγραμμα υλοποίησης, εκτίμηση προϋπολογισμού και εναλλακτικών τρόπων χρηματοδότησης, την προετοιμασία του σχεδίου παρακολούθησης και αξιολόγησης και την καθο-δήγηση για την έγκριση και υιοθέτηση του Σχεδίου.

Η περιοχή μελέτης περιλαμβάνει το αστικό κέντρο της Κομοτηνής, ενώ θα εξετασθούν και τις συνδέσεις όμορων οικισμών που οι κάτοικοί τους πραγματοποιούν καθημερινές μετακινήσεις προς την πόλη της Κομοτηνής.

Για τη σύνταξη και το περιεχόμενο του ΣΒΑΚ θα ληφθούν υπόψη οι προβλέψεις του Ν.4599/2019 και ελλείψει εθνικού πλαισίου οδηγιών η μεθοδολογία του έργου θα βασισθεί στις “ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (GUIDELINES, DEVELOPING AND IMPLEMENTING A SUSTAINABLE URBAN MOBILITY PLAN)” που έχει εκδώσει η European Platform on Sustainable Urban Mobility Plans.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

3η διαβούλευση σχετικά με την εκπόνηση του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας Δήμου Κομοτηνής

Ο Δήμος Κομοτηνής διοργανώνει την 3η Δημόσια Διαβούλευση στο πλαίσιο εκπόνησης του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) με σκοπό την «Παρουσίαση των προτεινόμενων μέτρων και παρεμβάσεων - Καταγραφή απόψεων φορέων και πολιτών».

Η εκδήλωση θα λάβει χώρα στην Αίθουσα Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου στο Πολυλειτουργικό Κέντρο Κομοτηνής (2ος όροφος) στην Γ. Μαρασλή 1, την Τετάρτη 28 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα έναρξης 11.30 π.μ.

Η συμμετοχή και η διαρκής ενημέρωση των πολιτών και φορέων αποτελούν βασική επιδίωξη σε όλα τα στάδια υλοποίησης του ΣΒΑΚ, από τη φάση ανάπτυξης μέχρι τη διαδικασία υλοποίησης.


Καταγραφή απόψεων φορέων σχετικά με το Αρχικό Κοινό όραμα/ Προτεραιότητες & Εναλλακτικά Σενάρια Διαχείρισης της Κινητικότητας στο πλαίσιο του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας Δήμου Κομοτηνής

O Δήμος Κομοτηνής έχει ξεκινήσει την εκπόνηση Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ). Το ΣΒΑΚ είναι ένα Στρατηγικό Σχέδιο, το οποίο βασίζεται σε υφιστάμενες πρακτικές σχεδιασμού, λαμβάνοντας υπόψη αρχές όπως είναι η συμμετοχή των πολιτών στις διαδικασίες αποφάσεων, η ολιστική προσέγγιση στην άσκηση πολιτικής καθώς και η συνεχής αξιολόγηση των παρεμβάσεων. Βασικό κριτήριο για την εκπόνηση του σχεδίου είναι η ικανοποίηση των υφιστάμενων και των μελλοντικών αναγκών μετακίνησης προκειμένου να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής στα αστικά κέντρα.

Η σκοπιμότητα της υλοποίησης αυτού αφορά στην ανάγκη ύπαρξης ενός ολοκληρωμένου σχεδίου για τις μετακινήσεις στον Δήμο Κομοτηνής με όρους βιωσιμότητας σε ορίζοντα δεκαετίας και αποτελεί «συμμόρφωση» στις ευρωπαϊκές οδηγίες και το εθνικό θεσμικό πλαίσιο, ενώ βασικό αντικείμενο του έργου είναι η εκπόνηση ενός ολοκληρωμένου σχεδίου με επίκεντρο την κινητικότητα κατοίκων, εργαζομένων και επισκεπτών που θα υποδεικνύει με σαφήνεια τα μέτρα και τις παρεμβάσεις που θα πρέπει να αναπτύξει ο Δήμος κατά την επόμενη δεκαετία.

Η συμμετοχή και η διαρκής ενημέρωση πολιτών και φορέων αποτελούν βασική επιδίωξη σε όλα τα στάδια υλοποίησης του ΣΒΑΚ, από τη φάση ανάπτυξης μέχρι τη διαδικασία υλοποίησης.

Στο πλαίσιο αυτό και εν συνεχεία της 2ης Δημόσιας Διαβούλευσης που πραγματοποιήθηκε σε ειδική εκδήλωση στις 31-05-2022, σας ζητάμε να μας καταθέσετε τις απόψεις σας σχετικά μετο αρχικό Κοινό Όραμα, τις προτεραιότητες του ΣΒΑΚ, καθώς και τα δύο (2) εναλλακτικά σενάρια για την κινητικότητα μέσω του παρακάτω συνδέσμου.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdg9UYR2HubDRbbWE8FQPU_Kevk2IDV8KDQKSd6y7X5uTw1gA/viewform?usp=sf_link

Το σύνολο των απόψεων θα ληφθούν υπόψη έτσι ώστε να διαμορφωθεί το τελικό Κοινό Όραμα και οι προτεραιότητες του ΣΒΑΚ και να επιλεγεί η στρατηγική κατεύθυνση που θα πρέπει να δοθεί στο σχεδιασμό του συστήματος αστικής κινητικότητας στην πόλη της Κομοτηνής με χρονικό ορίζοντα το 2032.

Η φόρμα συμπλήρωσης θα είναι ανοιχτή έως τις 15/07/2022.

Παρακαλούμε για την έγκαιρη συμμετοχή σας.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ΣΒΑΚ Δήμου Κομοτηνής στην ηλεκτρονική διεύθυνση:https://svak.komotini.gr/

 

 

 


2η διαβούλευση σχετικά με την εκπόνηση του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας Δήμου Κομοτηνής

Ο Δήμος Κομοτηνής διοργανώνει τη 2η Δημόσια Διαβούλευση στο πλαίσιο εκπόνησης του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (Σ.Β.Α.Κ.) με σκοπό την «Παρουσίαση των εναλλακτικών σεναρίων διαχείρισης της κινητικότητας – Όραμα – Προτεραιότητες - Καταγραφή απόψεων φορέων και πολιτών».

Η εκδήλωση θα λάβει χώρα στο Αμφιθέατρο του Πολυλειτουργικού Κέντρου Κομοτηνής (πρώην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου), στη Γ. Μαρασλή 1, την Τρίτη 31 Μαΐου 2022 και ώρα έναρξης 11.30 π.μ.   

Ο Δήμος Κομοτηνής έχει ξεκινήσει την εκπόνηση Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ). Το ΣΒΑΚ είναι ένα Στρατηγικό Σχέδιο, το οποίο βασίζεται σε υφιστάμενες πρακτικές σχεδιασμού, λαμβάνοντας υπόψη αρχές όπως είναι η συμμετοχή των πολιτών στις διαδικασίες αποφάσεων, η ολιστική προσέγγιση στην άσκηση πολιτικής καθώς και η συνεχής αξιολόγηση των παρεμβάσεων. Βασικό κριτήριο για την εκπόνηση του σχεδίου είναι η ικανοποίηση των υφιστάμενων και των μελλοντικών αναγκών μετακίνησης προκειμένου να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής στα αστικά κέντρα

 


Συνδημιουργούμε τις συνθήκες μετακίνησης στο Δήμο Κομοτηνής/ 1η Διαβούλευση

Ο Δήμος Κομοτηνής εκπονεί Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) με στόχο μέσα από την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση των υφιστάμενων οδικών υποδομών τη διαμόρφωση καλύτερων και ασφαλέστερων συνθηκών διαβίωσης για όλους τους κατοίκους, εργαζομένους και επισκέπτες του Δήμου και τον προσδιορισμό των παρεμβάσεων που θα πρέπει να αναπτυχθούν.

Στο πλαίσιο αυτό διενεργείται η 1η ηλεκτρονική διαβούλευση μέσω έρευνας κινητικότητας και χαρακτηριστικών των μετακινήσεων με σκοπό να αποτυπωθεί το προφίλ των καθημερινών μετακινήσεων των πολιτών και η καταγραφή προβλημάτων κινητικότητας. Tα συλλεγόμενα στοιχεία θα αξιοποιηθούν για τον καθορισμό των στόχων που αφορούν στη βελτίωση της κινητικότητας των πολιτών με όλα τα μέσα μεταφοράς.

Με αυτό τον τρόπο συμβάλουμε όλοι στην επίλυση των κυκλοφοριακών προβλημάτων της πόλης μας και στη βιώσιμη ανάπτυξη.

Η διαδικασία συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου διαρκεί τα περί τα 5 λεπτά και αφορά άτομα ηλικίας άνω των 15 ετών.

Όσοι επιθυμούν, μπορούν να συμμετέχουν στην έρευνα ερωτηματολογίου με τη χρήση αυτού του συνδέσμου.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfqkgZ2BFub2tH7gH0HEmolBtSxpf3NwcUAH9bhxMysBjWBdw/viewform

 

Η έρευνα ερωτηματολογίου  θα διαρκέσει έως τις 19/04/2022 .

Παρακαλούμε για την έγκαιρη συμμετοχή σας

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΒΑΚ

Με την Υπ'αριθ 4250/2021 ο Δήμαρχος Κομοτηνής συγκρότησε ομάδας εργασίας για την κατάρτιση του Σχεδίου Αστικής Βιώσιμης Κινητικότητας (Σ.Β.Α.Κ.) του δήμου Κομοτηνής, η οποία αποτελείται από τους παρακάτω:

 

Α/Α

ΟΝΟΜΑ - ΕΠΩΝΥΜΟ

ΘΕΣΗ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Επικεφαλής Ομάδας Εργασίας

1

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΡΑΣΤΑΥΡΟΥ

Αντιδήμαρχος Έργων, Προγραμματισμού, Πολεοδομίας και Χωροταξικού Σχεδιασμού,

Πλ. Βιζυηνού 1, Κομοτηνή, 69133,
+302531352458

dkaras@otenet.gr

Μέλη Ομάδας Εργασίας

2

ΠΑΣΣΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ

Προϊσταμένη Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών

Πλ. Βιζυηνού 1, Κομοτηνή, 69133,
+302531352420

d.passou@komotini.gr

3

ΜΑΚΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Προϊστάμενος τμήματος  Συγκοινωνιακών έργων , συγκοινωνιών κυκλοφορίας & σηματοδότησης

Πλ. Βιζυηνού 1, Κομοτηνή, 69133,

+302531352420

g.makridis@komotini.gr

4

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΛΙΔΑΚΗΣ

Προϊστάμενος τμήματος  Υδραυλικών & Εγγειοβελτιωτικών έργων και εν γένει συντηρήσεων

Πλ. Βιζυηνού 1, Κομοτηνή, 69133,

+302531352420

d.d.kolidakis@komotini.g

5

ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΆΓΓΕΛΟΣ

Προϊστάμενος τμήματος  έκδοσης Οικοδομικών αδειών

Λ. Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, 69133,

+302531350348

a.papatheodorou@komotini.gr

6

ΣΕΡΗΦ ΖΟΥΧΑΛ

Υπάλληλος τμήματος Πρασίνου

Λ. Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, 69133,

+302531022810

a.papatheodorou@komotini.gr

7

ΔΗΜΟΣ ΙΣΠΙΚΟΥΔΗΣ

Ειδικός σύμβουλος Δημάρχου

Πλ. Βιζυηνού 1, Κομοτηνή, 69133,

+302531352405

dispik@gmail.com

8

ΜΑΡΑ ΚΟΤΣΙΡΟΥ

Ειδική σύμβουλος Δημάρχου

Πλ. Βιζυηνού 1, Κομοτηνή, 69133,

+302531082177

gdkomot@otenet.gr

Σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 5 του Ν. 4784/2021 έργο της ομάδας εργασίας είναι:

α) η εισήγηση προς τον φορέα εκπόνησης για δημόσιαπ ρόσκληση των υποψήφιων συμμετεχόντων στο δίκτυο φορέων και η διοργάνωση προπαρασκευαστικών συναντήσεων με αυτούς κατά τη φάση προετοιμασίας του Σ.Β.Α.Κ. και πριν την υπογραφή του συμφώνου συμμετοχής,

β) η συλλογή των διαθέσιμων εγγράφων, μελετών και στοιχείων αναφορικά με την περιοχή παρέμβασης που απαιτούνται για την κατάρτιση του Σ.Β.Α.Κ. και η εισήγηση για συμπλήρωσή τους,

γ) η συνεργασία με τα συμβαλλόμενα μέρη στην εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων για την κατάρτιση του Σ.Β.Α.Κ.,

δ) η συνεργασία με το δίκτυο φορέων στα στάδια κατάρτισης του Σ.Β.Α.Κ.,

ε) η επεξεργασία των δεδομένων των ανοιχτών διαβουλεύσεων με τους πολίτες και τα εμπλεκόμενα μέρη,

στ) η κατάρτιση του Σ.Β.Α.Κ. για την περιοχή παρέμβασης, με τις επιμέρους ενέργειες του κύκλου Σ.Β.Α.Κ.,

ζ) η σύνταξη της αναφοράς κύκλου Σ.Β.Α.Κ. και η υποβολή της στον φορέα εκπόνησης,

η) η επικοινωνία με τους πολίτες και τα εμπλεκόμενα μέρη, ο συντονισμός των δράσεων και ενεργειών του συμμετοχικού σχεδιασμού και δράσεις δημοσιότητας σε κάθε φάση του Σ.Β.Α.Κ.

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

NEA - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Καταγραφή απόψεων φορέων σχετικά με το Αρχικό Κοινό όραμα/ Προτεραιότητες & Εναλλακτικά Σενάρια Διαχείρισης της Κινητικότητας στο πλαίσιο του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας Δήμου Κομοτηνής

O Δήμος Κομοτηνής έχει ξεκινήσει την εκπόνηση Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ). Το ΣΒΑΚ είναι ένα Στρατηγικό Σχέδιο, το οποίο βασίζεται σε υφιστάμενες πρακτικές σχεδιασμού, λαμβάνοντας υπόψη αρχές όπως είναι η συμμετοχή των πολιτών στις διαδικασίες αποφάσεων, η ολιστική προσέγγιση στην άσκηση πολιτικής καθώς και η συνεχής αξιολόγηση των παρεμβάσεων. Βασικό κριτήριο για την εκπόνηση του σχεδίου είναι η ικανοποίηση των υφιστάμενων και των μελλοντικών αναγκών μετακίνησης προκειμένου να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής στα αστικά κέντρα.

Η σκοπιμότητα της υλοποίησης αυτού αφορά στην ανάγκη ύπαρξης ενός ολοκληρωμένου σχεδίου για τις μετακινήσεις στον Δήμο Κομοτηνής με όρους βιωσιμότητας σε ορίζοντα δεκαετίας και αποτελεί «συμμόρφωση» στις ευρωπαϊκές οδηγίες και το εθνικό θεσμικό πλαίσιο, ενώ βασικό αντικείμενο του έργου είναι η εκπόνηση ενός ολοκληρωμένου σχεδίου με επίκεντρο την κινητικότητα κατοίκων, εργαζομένων και επισκεπτών που θα υποδεικνύει με σαφήνεια τα μέτρα και τις παρεμβάσεις που θα πρέπει να αναπτύξει ο Δήμος κατά την επόμενη δεκαετία.

Η συμμετοχή και η διαρκής ενημέρωση πολιτών και φορέων αποτελούν βασική επιδίωξη σε όλα τα στάδια υλοποίησης του ΣΒΑΚ, από τη φάση ανάπτυξης μέχρι τη διαδικασία υλοποίησης.

Στο πλαίσιο αυτό και εν συνεχεία της 2ης Δημόσιας Διαβούλευσης που πραγματοποιήθηκε σε ειδική εκδήλωση στις 31-05-2022, σας ζητάμε να μας καταθέσετε τις απόψεις σας σχετικά μετο αρχικό Κοινό Όραμα, τις προτεραιότητες του ΣΒΑΚ, καθώς και τα δύο (2) εναλλακτικά σενάρια για την κινητικότητα μέσω του παρακάτω συνδέσμου.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdg9UYR2HubDRbbWE8FQPU_Kevk2IDV8KDQKSd6y7X5uTw1gA/viewform?usp=sf_link

Το σύνολο των απόψεων θα ληφθούν υπόψη έτσι ώστε να διαμορφωθεί το τελικό Κοινό Όραμα και οι προτεραιότητες του ΣΒΑΚ και να επιλεγεί η στρατηγική κατεύθυνση που θα πρέπει να δοθεί στο σχεδιασμό του συστήματος αστικής κινητικότητας στην πόλη της Κομοτηνής με χρονικό ορίζοντα το 2032.

Η φόρμα συμπλήρωσης θα είναι ανοιχτή έως τις 15/07/2022.

Παρακαλούμε για την έγκαιρη συμμετοχή σας.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ΣΒΑΚ Δήμου Κομοτηνής στην ηλεκτρονική διεύθυνση:https://svak.komotini.gr/

 


2η διαβούλευση σχετικά με την εκπόνηση του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας Δήμου Κομοτηνής

Ο Δήμος Κομοτηνής διοργανώνει τη 2η Δημόσια Διαβούλευση στο πλαίσιο εκπόνησης του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (Σ.Β.Α.Κ.) με σκοπό την «Παρουσίαση των εναλλακτικών σεναρίων διαχείρισης της κινητικότητας – Όραμα – Προτεραιότητες - Καταγραφή απόψεων φορέων και πολιτών».

Η εκδήλωση θα λάβει χώρα στο Αμφιθέατρο του Πολυλειτουργικού Κέντρου Κομοτηνής (πρώην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου), στη Γ. Μαρασλή 1, την Τρίτη 31 Μαΐου 2022 και ώρα έναρξης 11.30 π.μ.   

Ο Δήμος Κομοτηνής έχει ξεκινήσει την εκπόνηση Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ). Το ΣΒΑΚ είναι ένα Στρατηγικό Σχέδιο, το οποίο βασίζεται σε υφιστάμενες πρακτικές σχεδιασμού, λαμβάνοντας υπόψη αρχές όπως είναι η συμμετοχή των πολιτών στις διαδικασίες αποφάσεων, η ολιστική προσέγγιση στην άσκηση πολιτικής καθώς και η συνεχής αξιολόγηση των παρεμβάσεων. Βασικό κριτήριο για την εκπόνηση του σχεδίου είναι η ικανοποίηση των υφιστάμενων και των μελλοντικών αναγκών μετακίνησης προκειμένου να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής στα αστικά κέντρα

 


Συνδημιουργούμε τις συνθήκες μετακίνησης στο Δήμο Κομοτηνής/ 1η Διαβούλευση

Ο Δήμος Κομοτηνής εκπονεί Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) με στόχο μέσα από την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση των υφιστάμενων οδικών υποδομών τη διαμόρφωση καλύτερων και ασφαλέστερων συνθηκών διαβίωσης για όλους τους κατοίκους, εργαζομένους και επισκέπτες του Δήμου και τον προσδιορισμό των παρεμβάσεων που θα πρέπει να αναπτυχθούν.

Στο πλαίσιο αυτό διενεργείται η 1η ηλεκτρονική διαβούλευση μέσω έρευνας κινητικότητας και χαρακτηριστικών των μετακινήσεων με σκοπό να αποτυπωθεί το προφίλ των καθημερινών μετακινήσεων των πολιτών και η καταγραφή προβλημάτων κινητικότητας. Tα συλλεγόμενα στοιχεία θα αξιοποιηθούν για τον καθορισμό των στόχων που αφορούν στη βελτίωση της κινητικότητας των πολιτών με όλα τα μέσα μεταφοράς.

Με αυτό τον τρόπο συμβάλουμε όλοι στην επίλυση των κυκλοφοριακών προβλημάτων της πόλης μας και στη βιώσιμη ανάπτυξη.

Η διαδικασία συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου διαρκεί τα περί τα 5 λεπτά και αφορά άτομα ηλικίας άνω των 15 ετών.

Όσοι επιθυμούν, μπορούν να συμμετέχουν στην έρευνα ερωτηματολογίου με τη χρήση αυτού του συνδέσμου.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfqkgZ2BFub2tH7gH0HEmolBtSxpf3NwcUAH9bhxMysBjWBdw/viewform

 

Η έρευνα ερωτηματολογίου  θα διαρκέσει έως τις 19/04/2022 .

Παρακαλούμε για την έγκαιρη συμμετοχή σας

 


Δημόσια πρόσκληση για συμμετοχή στο δίκτυο φορέων Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) Δήμου Κομοτηνής

Ο Δήμος Κομοτηνής είναι μεταξύ των 162 Δήμων της χώρας που χρηματοδοτείται από το Πράσινο Ταμείο για την εκπόνηση Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ).  Η σκοπιμότητα της υλοποίησης αυτού αφορά στην ανάγκη ύπαρξης ενός ολοκληρωμένου σχεδίου για τις μετακινήσεις στο Δήμο Κομοτηνής με όρους βιωσιμότητας σε ορίζοντα δεκαετίας και αποτελεί “συμμόρφωση” στις ευρωπαϊκές οδηγίες και το εθνικό θεσμικό πλαίσιο.

Το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) είναι ένα Στρατηγικό Σχέδιο, το οποίο βασίζεται σε υφιστάμενες πρακτικές σχεδιασμού, λαμβάνοντας υπόψη αρχές όπως είναι η συμμετοχή των πολιτών στις διαδικασίες αποφάσεων, η ολιστική προσέγγιση στην άσκηση πολιτικής καθώς και η συνεχής αξιολόγηση των παρεμβάσεων. Βασικό κριτήριο για την εκπόνηση του σχεδίου είναι η ικανοποίηση των υφιστάμενων και των μελλοντικών αναγκών μετακίνησης προκειμένου να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής στα αστικά κέντρα.

Η περιοχή παρέμβασης περιλαμβάνει την πόλη της Κομοτηνής και τις συνδέσεις αυτής με τους όμορους οικισμούς και Δήμους.

Η διαδικασία για την εκπόνηση του ΣΒΑΚ έχει ξεκινήσει, σε συνεργασία με εξωτερικό ανάδοχο (CONSORTIS).

Η ενημέρωση και η συμμετοχή φορέων και πολιτών είναι μια διαρκής επιδίωξη, τόσο κατά τη φάση ανάπτυξης του ΣΒΑΚ όσο και κατά τη διαδικασία υλοποίησης μέτρων του Σχεδίου που αφορούν συγκεκριμένα υποσύνολα του κοινού. Η συμμετοχικότητα στο σχεδιασμό και οι διαδικασίες διαβούλευσης θα βοηθήσουν στην αποδοχή και στην οικειοποίηση του ΣΒΑΚ.

Ως εκ τούτου και σύμφωνα και με το N. 4784/21 (Άρθρο 6) δημιουργείται Δίκτυο Φορέων, στο οποίο μετέχουν εκπρόσωποι φορέων που επί της ουσίας χαράζουν ή υλοποιούν πολιτικές μεταφορών και πολεοδομίας καθώς και εκείνοι των οποίων οι δραστηριότητες εξαρτώνται άμεσα από τα υιοθετούμενα μέτρα ενός τέτοιου σχεδίου, όπως Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού και β΄ βαθμού, Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, φορείς παροχής συγκοινωνιακού έργου, αρμόδια επιμελητήρια, εμπορικές και επαγγελματικές ενώσεις και σύλλογοι της κοινωνίας των πολιτών.

Το Δίκτυο φορέων αποτελεί ένα συλλογικό όργανο με συμβουλευτικό ρόλο, το οποίο καλείται να:

1. παρέχει στοιχεία και δεδομένα για την κατάρτιση του ΣΒΑΚ στην περιοχή παρέμβασης,

2. συμμετέχει στις διαβουλευτικές εργασίες της φάσης ανάπτυξης Σ.Β.Α.Κ.,

3. υποστηρίζει το έργο της ομάδας εργασίας στις επιμέρους ενέργειες των σταδίων και φάσεων του ΣΒΑΚ, υποβάλλοντας τις απόψεις του κατά τον σχεδιασμό του ΣΒΑΚ. 

 

Η συμμετοχή στο δίκτυο φορέων είναι εθελοντική και προϋποθέτει την υπογραφή ενός Συμφώνου Συμμετοχής, το οποίο περιγράφει τη συμβολή όλων των εμπλεκόμενων μερών του δικτύου στην ανάπτυξη του ΣΒΑΚ καθώς και την οργάνωση και λειτουργία του δικτύου φορέων.

Mπορείτε να υπογράψετε το Σύμφωνο Συμμετοχής ΕΔΩ 

Μπορείτε να δηλώσετε τα στοιχεία του φορέα ΕΔΩ 

Με το παρόν, απευθύνουμε δημόσια πρόσκληση, σύμφωνα με το άρθρο 4, παρ. β του ν.4784/2021, προς όλα τα σωματεία, τις αστικές εταιρείες, τα επιμελητήρια, τους συλλόγους και τις οργανώσεις ή άλλους φορείς με καταστατικό σκοπό συναφή με τα διαλαμβανόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 3 του ανωτέρω νόμου, καθώς και τους φορείς με καταστατικό σκοπό την προώθηση θεμάτων ατόμων με αναπηρία, οι οποίοι επιθυμούν τη συμμετοχή τους στο Δίκτυο Φορέων, να το γνωρίσουν στο Δήμο Κομοτηνής αποστέλλοντας τα παραπάνω αρχεία έως τις 08 Απριλίου 2022

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Διεύθυνση Tεχνικών Yπηρεσιών του Δήμου Κομοτηνής, Κολιδάκης Δημήτρης, τηλ.2531021008, email: d.kolidakis@komotini.gr

ΦΟΡΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΧΟΛΙΩΝ / ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ